การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอำนวยการ

วันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวสันต์ วงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการ เพื่อรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565,รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2565 ,ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566,ขออนุมัติใช้หลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 และร่วมรดน้ำดำหัวคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเพณีไทย เพื่อแสดงความเคารพและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายวสันต์ วงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,นายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น,นางประพิมพร เดียวสมคิด ผู้ทรงคุณวุฒิ,นายเอกกรินทร์ เจียวท่าไม้ ผู้แทนชุมชน,นางธันน์นิษฐา มูลถา ผู้แทนผู้ปกครอง, นางวันเพ็ญ จักขุจัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า กรรมการและเลขานุการฯ, นางสาววรัญญาภรณ์ มงคล ผู้แทนครู,และคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin