กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ ๔-๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางพิมลพัตร์ วงค์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการประเมินวิชาพิเศษ จำนวน ๕ วิชา ได้แก่ วิชาเดินทางไกล, วิชาชาวค่าย, วิชาผู้ประกอบอาหารในค่าย, วิชานักผจญภัยในป่า และวิชานักสังเกตและจำ เป็นการฝึกวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญเกิดทักษะชีวิตผ่านการเรียนรู้จากกระบวนการ Active Learning