กิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางพิมลพัตร์ วงค์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะชีวิตนำความรู้และความสามัคคีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เรียนรู้กฎระเบียบ วินัย และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ให้นักเรียนมีความรู้รักสามัคคีในการทำงานเป็นทีม อีกทั้งยังฝึกให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือสำรอง