กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองมีความกล้าแสดงออกในด้านต่าง ๆ มีความมั่นใจในตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด