กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน (Project) โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน (Project) โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการสื่อสารต่อสาธารณชนผ่านกิจกรรม Active Learning จากการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ