กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หััว รัชกาลที่ ๖ พระบิดาของลูกเสือไทย และถวายราชสดุดี บำเพ็ญประโยชน์ ให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีจิตสาธารณะ