กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่