การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครูประจำชั้น และรับทราบพฤติกรรมด้านการเรียน ความประพฤติ
การปรับตัวตามศักยภาพ และอื่นๆ ของนักเรียน