การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายวสันต์ วงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาฯโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมน้ำแตง เทศบาลตำบลสันมหาพน เพื่อขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗