กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ อำเภอแม่แตง ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ อำเภอแม่แตง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา และเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศต่อไป