กิจกรรมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทสบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันมหาพน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนและบุคลากรเพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ รอบตัว และใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย