มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน

วันอังคาร ที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบทุนการศึกษาปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนจำนวน ๖ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนในระดับหนึ่ง และการพัฒนาเด็กติดตามดูแลความประพฤติตลอดถึงการปลูกฝังให้เด็กมีความสำนึก รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม