กิจกรรม Math Camp

วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรม Math Camp เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการและเทคนิควิธีการเรียนคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง นักเรียนได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยผ่านกระบวนการ Active Leaning พึ่งพาอาศัยกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า เรียนรู้จากนอกห้องเรียน ได้รับประสบการณ์โดยตรง รู้จักคิด มีความคิดสร้างสรรค์ในทางคณิตศาสตร์และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม