กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ปรีชา มะระกะ นายกเทศมาตรีตำบลสันมหาพนให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและปิด กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 ณ ประชุมน้ำปิง เทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะ ตามคำขวัญของลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” และมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนทาเหนือวิทยา , โรงเรียนนวมินราชูทิศ พายัพ และโรงเรียนวัดดอนจั่นมาเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน