กิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามาารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามาารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถตามความถนัดและความสนใจอีกด้วย