โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างมีคุณภาพในยุคการศึกษา ๔.๐

วันศุกร์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลสันมหาพน ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างมีคุณภาพในยุคการศึกษา ๔.๐ โดยให้บุคลากรทางการศึกษาสังกัดกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ และโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านศรีบุญเรือง) และ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และแนวทางด้านการบริหารการจัดการศึกษา นำมาพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ