ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายวสันต์ วงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครู เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอำนวยการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐, พิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ,พิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖, พิจารณาขออนุมัติโครงการ Smart Science Lab, โครงการพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ และโครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรี ของโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน