กิจกรรมโครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกทักษะการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำและการปองกันอุบัติภัยทางน้ำ โดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ประชา กาสีชา และ ว่าที่ร้อยตรี จักราวุธ ไชยยา อบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำและป้องกันอุบัติภัยทางน้ำแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖