กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบไป