เข้าชมภาพยนต์ เรื่อง HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้เข้าชมภาพยนต์ เรื่อง HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของปวงชนชาวไทย ตามพระราชปณิธานของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความรักความหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป