าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนเทศบาาบลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์อันดีต่อกันในรูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรมที่มุ่งให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันภายใต้มิตรภาพ สร้างความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ เสียสละและอดทน โดยมี นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางพิมลพัตร์ วงศ์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ และตัวแทนนายหมู่ลูกเสือสามัญโรงเรียนเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน จำนวน ๘ นาย ณ ศูนย์ฝึกวิชาทหาร มณฑลสนามบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่