การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมน้ำปิง เทศบาลตำบลสันมหาพน

วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมน้ำปิง เทศบาลตำบลสันมหาพน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวทางนโยบายของโรงเรียน ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนความก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก