พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน ณ หอประชุมน้ำปิง เทศบาลตำบลสันมหาพน และร่วมกิจกรรมงานประจำปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน