กิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรกองการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตน เป็นการยกย่องชูเกียรติของนักเรียนรวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันของของครู นักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี