กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน (Project) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล สันมหาพน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน (Project) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการสื่อสารต่อหน้าสาธารณชน ผ่านกิจกรรม Active learning จากการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ