กิจกรรมกาดมั่วคัวฮอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างจิตสำนึกรักภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมความเป็นล้านนาและชาติพันธุ์ของตนเอง

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมกาดมั่วคัวฮอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สร้างจิตสำนึกรักภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมความเป็นล้านนาและชาติพันธุ์ของตนเอง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้และการพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัวและโรงเรียน