การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน ๒ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา(Literracy) และความสามารถด้านคำนวณ(Numberacy)

วันพุธ ที่ ๑๕ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน ๒ ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา(Literracy) และความสามารถด้านคำนวณ(Numberacy) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป