กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

วันอังคาร ที่ ๑๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ฝึกความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีคุณธรรมจริยธรรม