พิธีเปิดโรงเรียนธนาคารรูปแบบ A-School และรับมอบอุปกรณ์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดี ที่ ๙ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนธนาคารรูปแบบ A-School และรับมอบอุปกรณ์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ส่งเสริมให้นักเรียนเก็บไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น