กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยพระอาจารย์ธนธรณ์ ภัทรสังโส ประธานสงฆ์ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖

วันพุธ ที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ นางวันเพ็ญ จักขุจัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา กองการศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน โดยพระอาจารย์ธนธรณ์ ภัทรสังโส ประธานสงฆ์ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงเชียงใหม่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียน