ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรง