ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสารานกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านสารานกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้ต่าง ๆ ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แก่เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม
 
ติดตามได้ที่ : www.facebook.com/saranukrom