กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองมีความกล้าแสดงออกในด้านต่าง ๆ

วันศุกร์ ที่ ๓ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองมีความกล้าแสดงออกในด้านต่าง ๆ มีความมั่นใจในตนเอง ปลูกฝังให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด