กิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสืบไป

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล สันมหาพน ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสืบไป