กิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยสร้างสถานการณ์จำลองหากเกิดเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนโดยทำการฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรครู

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยสร้างสถานการณ์จำลองหากเกิดเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยในโรงเรียนโดยทำการฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมให้กับนักเรียนและบุคลากรครู ในโรงเรียนหากเกิดเหตุการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ และเป็นการลด ความเสี่ยงจากภัยอันตรายต่อชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้