การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน RT (Reading Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ

วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน RT (Reading Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลความสามารถด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน