รับการนิเทศภายนอกโดย ผอ.วสันต์ วงค์สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , ผอ.เจริญ วงค์ษายะ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมหาพน

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน รับการนิเทศภายนอกโดย ผอ.วสันต์ วงค์สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา , ผอ.เจริญ วงค์ษายะ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเทศบาลตำบลสันมหาพน ,นางประพิมพร เดียวสมคิด คณะกรรมการสถานศึกษา , นายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน และนางนันท์นภัส กันภัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มานิเทศ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แนะนำคณะครู เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน