กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวม่อนบะปิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒-๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวม่อนบะปิน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรู้รักสามัคคี การทำงานเป็นทีม การเสียสละเพื่อส่วนรวม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน