การคัดกรองความสามารถในการอ่าน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทดสอบสมรรถนะด้านการอ่านและนำผลการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ครูโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน โดยฝ่ายวิชาการ งานวัดผลและประเมินผลการเรียนได้กำหนดการคัดกรองความสามารถในการอ่าน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อทดสอบสมรรถนะด้านการอ่านและนำผลการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป