กิจกรรมประกอบอาหารวิชาคนครัว ราวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพื่อปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรมประกอบอาหารวิชาคนครัว ราวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เพื่อปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต