กิจกรรม Day camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อฝึกความรู้ความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะเรียนรู้กฎระเบียบวินัยวินัย การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรรม Day camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อฝึกความรู้ความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะเรียนรู้กฎระเบียบวินัยวินัย การปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาลูกเสือ