กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ