กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และเด็กดีในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และเด็กดีในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และให้เยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข