ดร.วีรวิชย์ ฤทษ์จำนงและนายสุทัศน์ ฤทษ์จำนง มีความประสงค์มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ทุนๆ ละ ๑,๘๐๐.- บาท

วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพนขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้ว ผู้ประสานงานบริจาคทุนศรีดวงแก้วซึ่งได้รับเงินสนุบสนุนการศึกษาจาก ดร.วีรวิชย์ ฤทษ์จำนงและนายสุทัศน์ ฤทษ์จำนง มีความประสงค์มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๖ ทุนๆ ละ ๑,๘๐๐.- บาท