มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ครูและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนในการพัฒนาตนเองต่อไป
20220824223501.jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223502.jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223503(1).jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223503.jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223504(1).jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223504.jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223505(1).jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223505.jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223506.jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th 20220824223507.jpg - มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา และโรงเรียนบ้านศาลา จังหวัดเชียงใหม่ | https://spm.ac.th