จดหมายข่าว

กิจกรรมMerry Chirstmas and Happy New Year 2023

ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการทุกท่..

กิจกรรมสวดมนต์บทโพชฌังคปริตรและเจริญภาวนา ถวายพระพรชัยแด่สมเ..

นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันม..

ดร.วีรวิชย์ ฤทษ์จำนงและนายสุทัศน์ ฤทษ์จำนง มีความประสงค์มอบเ..

ว่าที่ร้อยเอกชาตรี ศรีดวงแก้ว ผู้ประสานงานบริจาคทุนศรีดวงแก้วซึ่งได้รับเงินสนุบสนุนการศึกษาจาก ดร.วี..

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณ..

นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมก..

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อใ..

ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหาร ครูและบุคลาทางการศึกษา เข้าร่..

กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน (Project) โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ กลุ่ม ..

นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วม..

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์..

มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกีย..

ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โ..

ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภา..

ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ ปางช้างแม่แตง อ..

ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาผู้เรียน ณ ปางช้างแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เ..