จดหมายข่าว

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน RT (Reading Test) ระ..

วันจันทร์ ที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการทดสอบเพื่..

รับการนิเทศภายนอกโดย ผอ.วสันต์ วงค์สกุล ประธานคณะกรรมการสถาน..

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน รับการนิเทศภายนอกโดย ผอ.วสันต์ วงค์สกุล ปร..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที..

วันที่ ๒-๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรีย..

การคัดกรองความสามารถในการอ่าน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ..

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ครูโรงเรียนเทศบาล..

กิจกรรม Day camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อฝึ..

วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเร..

กิจกรรมประกอบอาหารวิชาคนครัว ราวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถ..

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโ..

มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท จาก ผอ.เจริญ วงศ์ษาย..

วันศุกร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจำ..

กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังห..

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลสัน..

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนั..

นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรสถานศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันม..

มอบเกียรติบัตรในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษ..

นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ก..

เข้าชมภาพยนต์ เรื่อง HANUMAN White Monkey ณ โรงภาพยนตร์ เอส..

นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้เข..

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที..

นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ได้เข..