จดหมายข่าว

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึก..

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ ๔-๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางพิมลพัตร์ วงค์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษากา..

กิจกรรม Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษ..

วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นางพิมลพัตร์ วงค์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้..

กิจกรรม Merry Christmas and Happy new year 2024

วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้..

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาลตำบ..

วันศุกร์ ที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน คณะผู้บริห..

กิจกรรมวันพ่อและวันดินโลกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางพิมลพัตร์ วงศ์อุทัย ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนว..

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุค..

กิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ปร..

วันอังคาร ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลา..

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันมหาพน คณะผู้บริหา..

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ระดับเขตพื้นที่กา..

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน นำตัวแทนนักเรียนเข้..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖

วันพุธ ที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายวสันต์ วงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรร..

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ อำเภอแม่แต..

วันพุธ ที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน ร่วมกิจกรร..

กิจกรรมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว

วันอังคาร ที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร..