ข้าราชการครู

นายศักดิ์ชัย  พละทรัพย์
ครู
( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ )
นางสาวทิพยวรรณ  จะปูน
ครู
( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ )
นางพิมลพัตร์  วงศ์อุทัย
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล )
นางสาวอรัญญาภรณ์  มงคล
ครูชำนาญการ
( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน )
นางสาวรุ่งนภา  ปัญโญ
ครู
( หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปฐมวัย )