ปรัชญา/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
          
คุณธรรม  คู่วิชาการ  สืบสานภูมิปัญญา  พัฒนาเทคโนโลยี  บนวิถีความเป็นไทย  ใส่ใจ  สิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน
          คุณธรรมคู่วิชา ส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาสุข

เอกลักษณ์
          
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์
          
ยิ้มง่าย ไหว้สวย

คำขวัญ
          
มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม